Tehnologija praćenja

Praćenje zamene guma (RTM) i Pokazatelj vizualnog poravnanja (VAI)

Započnite

Praćenje zamene guma (engl. Replacement Tire Monitoring, RTM)

  • Funkcija RTM upozorava korisnika o istrošenosti gume i potrebnoj zameni. Natpis „Replacement Tire Monitor“ (Praćenje zamene guma) pojavljuje se tri puta na ivičnoj lameli nove gume. Pre nego što gazište dosegne najmanju dubinu označenu oznakom TWI (indikatori nivoa istrošenosti), natpis će se promeniti u „Replace Tyre“ (Zameni gumu).


Pokazatelj vizualnog poravnanja (engl. Visual Alignment Indicator, VAI)

  • Funkcija VAI korisniku omogućava da proveri odstupanja točka kako bi se izbeglo nepravilno habanje guma. Ovaj pokazatelj se pojavljuje tri puta na ivici gume u obliku dve dodatne šare (od 1,6 mm dubine) na suprotnim ramenima blokova.  Ako se ove šare različito troše (npr. jedna strana je istrošenija od druge), to znači da postoji moguće odstupanje u poravnanju točkova.

  • Ova funkcija pomaže korisniku da umanji mogućnost preranog trošenja gume, istovremeno pružajući mogućnost da se iskoristi servisna korisnička usluga za pravovremeno poravnanje točkova.

Od 1915. godine
General Tire. Continentalov brend